Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Každú zmenu, ktorá u poplatníka nastane v priebehu roka, je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku (Obci Tepličky) do 30 dní odo dňa , kedy skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti nastali. Najneskôr do konca aktuálneho roka, môže poplatník predkladať správcovi poplatku potvrdenia vystavené v aktuálnom kalendárnom roku, ktoré vplývajú na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len ,,KO a DSO”) vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle poplatníkovi opakovaným doručením doručenkou do vlastných rúk. V prípade, že poplatník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne  si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel. Úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže poplatník poukázať viacerými spôsobmi, ako sú prevodom na účet, prostredníctvom poštovej poukážky alebo priamo v pokladni Obecného úradu v Tepličkách.

 

Súvisiace predpisy: zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach") a s použitím zákona  NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a  Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 obce Tepličky o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň za jadrové zariadenia. 


 

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria

Tepličky WEATHER
webygroup

Úvodná stránka