Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo

osoba s nimi žijúca.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Pri narodení dieťaťa je potrebné, aby zákonný zástupca vypísal prihlasovací lístok na trvalý pobyt a podpísal ho.

Potrebné doklady :
1. platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané OR PZ podľa miesta trvalého pobytu) alebo platný cestovný pas SR,
2. rodný list – u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov (k nahliadnutiu),
3. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti alebo
    písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom             vlastníka budovy a nájomcu, alebo tento súhlas podpíše pred zamestnancom obecného úradu.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje ak ide o:

·         prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

·         prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

·         prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

·         vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na                         prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred                           zamestnancom ohlasovne.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

Občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7, ods.1 písm d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4 môže sa prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni - na referáte evidencie obyvateľstva v mieste, kde sa zdržiava a v tomto prípade občan predkladá doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec – miesto pobytu, v našom prípade Tepličky.

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia, s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie pobytu  na OcÚ v Tepičkách, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz občan odovzdá OR PZ v Hlohovci. Na odhlasovacom lístku  uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí.
Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov a list vlastníctva.
Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaného osobitnou matrikou v Bratislave. Začiatkom jeho trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia zákonným zástupcom na Obecnom úrade.


Poplatok: 5,- € (v hotovosti) - za potvrdenie o trvalom pobyte.

 

Súvisiace predpisy: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Tlačivo: Tlačivo je potrebné vyzdvihnúť na  Obecnom úrade v Tepličkách  a podpísať pred zamestnancom  úradu.
 

 

 

 

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Tepličky WEATHER
webygroup

Úvodná stránka