Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontrolór obce

 Hlavný kontrolór

 Ing. Ján Kozák

 

 /1/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom Obce Tepličky. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.15

/2/ Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

/3/ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

poslanca,
starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona.16

/4/ Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

 a) vzdaním sa funkcie,

 b) odvolaním z funkcie,

c) uplynutím jeho funkčného obdobia

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho

e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

 f) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa ods. 3 tohto článku,

g) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená.

/5/ Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

a)opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa ods. 1 tohto článku alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

/6/ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. Je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

/7/ Hlavný kontrolór

vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce,

 c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,17

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá  obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,18

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

 g) vybavuje sťažnosti podľa osobitného zákona19 ,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,

 i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 


 
Stanovisko HK k ZÚ1.pdf(313.1 kB)Stanovisko HK k ZÚ1.pdf
Stanovisko HK k ZÚ2.pdf(125 kB)Stanovisko HK k ZÚ2.pdf
Správa o kontrole 2017.pdf(206 kB)Správa o kontrole 2017.pdf

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Tepličky WEATHER
webygroup

Úvodná stránka