Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

STAROSTA OBCE TEPLIČKY

pre obdobie r. 2018 -2022

Michal Kolena

 starosta

Pracovisko:

Obecný  úrad
Tepličky 57
920 66 Tepličky

 

telefón: 033/7330154

              0908/135 389


fax:       033/7330154

e-mail: obec.teplicky@stonline.sk 

 

Starosta obce

(1) Starosta obce je predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. 

(2) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 •         poslanca obecného zastupiteľstva,
 •         zamestnanca obce,
 •          štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
 •          predsedu samosprávneho kraja,
 •          vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 •          podľa osobitného zákona.

(3) Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a podpisuje ich uznesenia,
 •  vykonáva obecnú správu,
 •  zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 •  vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 •  rozhoduje vo všetkých veciach správy  obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené  obecnému zastupiteľstvu.

(4) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(5) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa pravidiel určených zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a organizačným a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva.

(6) Platobné pomery starostu upravuje osobitný zákon.

(7) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak:

·         poruší nariadenie,

·         neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

·         nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(8) Mandát starostu zaniká:

·         odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

·         uplynutím funkčného obdobia,

·         vzdaním sa mandátu,

·         právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

·         pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

·         vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní  starostu,

·         zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

·         v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie starostu s funkciami určenými podľa osobitného zákona,

·         ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

·         smrťou,

·         zrušením obce.

(9) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však doručením Obecnému úradu v Tepličkách. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Tepličky WEATHER
webygroup

Úvodná stránka