Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Opis:

     Obec Tepličky,  vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín, prijíma ohlásenia o výrube drevín.

Povolenie na výrub drevín na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (fyzická, alebo právnická osoba) nie je potrebné :

1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
2. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
7. ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
8. na dreviny inváznych druhov (zoznam je uvedený vo vyhláške),
9. na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
10. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

     Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 2. a 4. drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

     Pre konanie vo veci výrubu drevín  (stromy a kry), ktoré sú súčasťou verejnej zelene, rastú na cintorínoch, alebo na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany odsek 1. neplatí.


Doba vybavenia
do 30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok

fyzická osoba : 10,0 €
právnická osoba alebo fyzická osoba ( podnikateľ ) : 100,0 €
( podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení)


Súvisiace právne predpisy

zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajin


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Tepličky WEATHER
webygroup

Úvodná stránka